עדכונים:

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר מדבריום

א. כללים, תנאי שימוש והוראות לשימוש באתר
תנאי השימוש באתר, כמו גם כל החקיקה הלאומית והבינלאומית אשר חלים על רשת האינטרנט בכלל ועל אתרי אינטרנט בפרט, חלים ללא
סייג על כל אחד מהמשתמשים באתר. הנהלת מדבריום רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי
זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
השימוש והביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: ”תנאי השימוש באתר“),ואלה חלים, ללא תנאי, על כל
משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן: ”המשתמש“ או ”המשתמש באתר“) לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה
בעיון רב.
אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגבי ל את הנהלת האתר בכל דרך שהיא. הנהלת מדבריום רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מופסקת באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר או שלא
מרצונה. הנהלת מדבריום משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם זמינות זו תלויה
ועשויה להיות מושפעת מציוד שהמשתמש עושה בו שימוש, רשתות תקשורת אחרות, המספר הגדול של האנשים אשר מנסים להשתמש
באינטרנט בו זמנית או סיבות אחרות שגורמות להפרעות, וכתוצאה מכך עשוי האתר שלא להגיב כראוי או להיות בלתי פעיל או להזדקק
לתחזוקה, ללא כל התרעה מוקדמת.
לא תעלה כל תלונה ו/או טענה בגין הפסקה זמנית או קבועה של האתר.
תוכן האתר – זכויות הקניין הרוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסי טם, החומרים והתמונות שייכים למדבריום, למעט אם צוין אחרת. זכויות
הקניין הרוחני מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים
המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: ”סימני המסחר“) הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של המדבריום. נוסף
על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום,
העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של המדבריום.
המוצרים ו/או השירותים ו/או השמות ו/או סימני המסחר, הלוגו או הסמלים המסחריים של צדדים שלישיים, אשר עשויים להופיע באתר,
הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, אשר אחראים לתוכן ולשירותים ו/או למוצרים שלהם בהתאם. כל התקשרות, חומר, נתונים,
הערות או הצעות, הנמסרות, מועברות, נשלחות או מפורסמות, באמצעות השימוש בשירותים אשר האתר עשוי להציע, ובאופן כללי כל
מידע, נתונים, הערות או הצעות המוגשים באמצעות האתר, לא ייחשבו כחסויים או סודיים ולא יטופלו ככאלה, וכן הם לא ייחשבו לקניינם של
משתמש זה או אחר. כל דבר הנמסר, מועבר, נשלח או מפורסם באמצעות האתר נחשב והופך להיות קניינו של המדבריום. באמצעות
השימוש באתר זה, רשאי כל משתמש למסור, וכן הנהלת מדבריום רשאית לאסוף מידע, לכל מטרה שימושית במסגרת פעילויותיה
העסקיות.

ב. האחריות של האתר מדבריום וחובות המשתמשים
בעוד שבמדבריום משקיעים מאמצעים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, היא אינה מעניקה התחייבות באשר
לרמת נכונותם של הפרטים והמידע המתפרסם בו. משתמשי האתר מאשרים ומקבלים כי הנהלת מדבריום אינו שולט בתוכן ו/או באבטחת
האתר ושירותיו באופן כולל. לאור זאת, הנהלת המדבריום אינו אחראי לאבטחת האתר או לתוכן שבו.
של האתר.
חל איסור מוחלט לפרסם או לשדר חומרים שיש בהם משום עבירה על החוק – איומים, דיבה, השמצות, ניבולי פה, חומרים מחפירים, מסיתים,
פורנוגראפיים, או גסים או כל חומר אחר שעלול לעודד או להיות בגדר התנהגות שהינה בגדר עבירה פלילית, או שמהווה עוולה אזרחית, או
שיש בו משום הפרה של החוק. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר מדבריום אינו מפקח עליהם או
בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם, והספקים השונים של אמצעים אלה הם שישאו באופן מלא
באחריות ובחבות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור לכך. לפיכך, מדבריום לא ישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין
הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלי שי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

ג. מדיניות הגנת הפרטיות באתר

כללי
מדבריום מכבד את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהאתר
תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שמדבריום לא יהיה אחראי לנזק או
פגיעה בפרטיותו שתגרם ע”י כניסת גורם בלתי מורשה למאגר הנתונים של האתר.

מידע אישי
הנהלת האתר רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) אשר
יגיעו לידיעת האתר באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי.
אם משתמש איו נמעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו
האישיים לחברה כאמור. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו/ה האישיים בהתאם להוראות
אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור
יעשה זאת באמצעות פנייה לרשות דרך עמוד ”יצירת קשר“ באתר.
למדבריום לא יהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או
מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשת־
מש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

פעילות אסורה:
אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, זיוף, הטענה, מכירה של מוצירם גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד
שלישי כגון סימני מסחר, פנטטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיותו של כל אדם, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות

ליצירת קשר והגעה

For contact and arrival

Khan

חאן

במשך אלפי שנים חיים בני האדם בשולי המדבר הפראי ומנהלים איתו יחסי גומלין מורכבים. כבר לפני מאות אלפי שנים רתם האדם לתועלתו בעלי חיים למגוון שימושים כמו: מזון, תעבורה וחקלאות. בעלי חיים אחרים חיים בקרבת בתי האדם ומסגלים את עצמם לשינויים שהוא מביא אל סביבתו הבנויה. 

החאן מסמל את נקודת המפגש הזו.

בעלי החיים

למידה באמצעות חוויה

הסוואה – בולטות

לזחול כמו נחש

מתקנים באזור

  • אל תוותרו על המפגש המיוחד עם העזים הגמדיות בפינת הליטוף בחאן.

  • לאחר המפגש עם העזים, לרשותכם תאי שירותים להתרעננות.

Desert Oasis

נווה מדבר

מקום במדבר שמצוי בו מקור מים כמו מעיין, גב, נהר או באר.

בשל ייחודו באקלים המדברי, נווה המדבר משמש מקור חיים למגוון צמחים ובעלי-חיים המוצאים בו מים, מזון, צל ומסתור.

בנווה המדבר ניתן למצוא דיירי קבע התלויים בקרבה למקור מים על מנת לשרוד במדבר. בנוסף, מזדמנים אליו בעלי חיים החולפים בו כדי להנות משפע המשאבים והתנאים שהוא מספק.

למידה באמצעות חוויה

יובש – מים

לתקשר כמו בבון

לנווט כמו עטלף

לארוב כמו תנין

להשתובב כמו קוף

לחוש כמו חזיר

Desert Plain

ערבה

ערבה הוא אזור מדברי מישורי, מרחב רחב ושטוח המאופיין בצמחיה עשבונית, מיעוט שיחים ועצים ורווי בסלעים. 

במישורי המדבר הרחבים תנאי החיים קיצוניים במיוחד בשל מיעוט במים, צל ומקומות מסתור, וכן הפרשי טמפרטורה קיצוניים בין יום ולילה. 

על בעלי החיים דיירי הקבע של המישורים לגלות יכולות הסתגלות גבוהות במיוחד.

למידה באמצעות חוויה

חום – קור

להיות מהיר כמו ברדלס

לצוד כלהקת זאבים

לשמוע צלול כמו שועל

Canyon

קניון

קניונים הם עמקים עמוקים וצרים עם דפנות תלולות הבנויות מצוקים גבוהים. הם נוצרים בתהליכים טבעיים כמו שחיקה של הקרקע בעקבות זרימת מים או כתוצאה מפעילות טקטונית.

הצוקים התלולים של הקניון המדברי מספקים צל והגנה מחום ומקום מפלט ומסתור. כדי להצליח לשגשג בקניון בעלי החיים פיתחו מגוון יכולות לנוע במרחב כגון טיפוס, תעופה וזחילה.

למידה באמצעות חוויה

להתגנב כמו נמר

לטפס כמו יעל

לראות כמו עוף דורס

Savanna

סוואנה

מרחב מישורי ופתוח שמתקיימות בו עונה יבשה ועונה גשומה, וחם בו לאורך כל השנה. הסוואנה מאופיינת במעט יותר משקעים מאילו היורדים במדבר, המאפשרים שגשוג של עשבים ושיחים נמוכים.

מרחבי הסוואנה הם בית גידול למינים מגוונים של צמחים ובעלי חיים ברחבי העולם, ובאפריקה הם בית לכמה מיונקי היבשה הגדולים בתבל.

למידה באמצעות חוויה

יחיד – קבוצה

להיטמע כמו זברה

לפעום כמו לב של ג'ירף

מתקנים באזור

  • כשתגיעו לתצוגת הסוואנה הגדולה,
    אל תשכחו לקפוץ לשירותים.

  • אם הבטחתם לילדים גלידה,
    זה המקום!

דילוג לתוכן